Generelle rejsebetingelser

10.11.2021, ICV-ADD Travel

Rejsebetingelserne regulerer aftaleforholdet mellem ICV-ADD Travel og gruppelederen/gruppen. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med Pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26-12-2017).

REJSEARRANGØR: ICV-ADD Travel ved Idrætscenter Vendsyssel, CVR Nr. 28791216. Rejsegarantifond nr. 3391.

 

1. Priser og betalingsbetingelser

Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”. Dette betyder, at alle obligatoriske skatter, afgifter og yderligere gebyrer samt omkostninger relateret til disse ydelser er inkluderet i prisen. Der kan dog forekomme lokale gebyrer, som ikke er mulige at opkræve ved aftalens indgåelse. Dette omfatter blandt andet turistskatter, som skal betales på stedet. Den samlede pris på rejsen fremgår af fakturaen. Ved ændring af gruppens forhold kan der opkræves yderligere betaling.

1.1. Depositum

Medmindre andet er meddelt på ordrebekræftelsen, udgør depositum 30% af det samlede beløb. Depositum indbetales normalt 14 dage efter bestilling. Gruppelederen hæfter altid for min. det samlede depositum uanset manglende indbetalinger, medmindre ICV-ADD Travel ikke informeres uden ugrundet ophold. Det fremgår tydeligt af ordrebekræftelsen, såfremt depositum afviger fra ovenstående.

1.2. Restbetaling

Der sendes i god tid før afrejse en opdateret faktura og rejseplan fra ICV-ADD Travel. Fakturabeløbet skal være ICV-ADD Travel i hænde senest 60 dage før afrejsedagen. Ca. 14 dage før afrejse fremsendes de endelige billetter og andre rejsepapirer evt. sammen med slutopgørelse.

1.3. Betaling af ekstra ydelser

Visse ekstra ydelser, som liggepladser på togrejse, billetter til kampe m.v. forfalder til betaling ved bestilling. Ved evt. afbestilling kan visse ydelser ikke refunderes (se i øvrigt afsnit om afbestillingsforsikring).

1.4. Manglende betaling

I tilfælde af manglende betaling har ICV-ADD Travel ret til at annullere aftalen. Rejsearrangøren har derved også ret til at kræve af det beløb, som gruppen ville miste jf. afsnittet om afbestilling 3.1 indbetalt.

 

2. Definitioner

2.1. Tilbud

Alle tilbud er afgivet på grundlag af de priser, kurser og skatter, som ICV-ADD Travel har kendskab til på datoen for afgivelse af tilbud.

2.2. Gruppelederen

Gruppen har én kontaktperson, der er juridisk ansvarlig for gruppen og ansvarlig for, at aftalte informationer videregives til gruppen. ICV-ADD Travel er ikke ansvarlig for, at evt. information ikke videreformidles, og den øvrige del af gruppen kan ikke påberåbe sig mangler, når disse skyldes manglende eller forkert information fra gruppelederen.

2.3. Den rejsende

Den rejsende er deltager på grupperejsen, og modtager de relevante informationer fra ICV-ADD Travel via gruppelederen.

2.4. Indgåelse af aftale

ICV-ADD Travel fremsender et skriftligt tilbud til gruppelederen og samtidig medsendes de almindelige rejsebestemmelser. En grupperejse kan bestilles pr. telefon, skriftligt eller ved personlig henvendelse. Bestilling er bindende for gruppen, uanset om bestillingen er skriftlig eller mundtlig. Såfremt der i tilbuddet er angivet en frist for bestilling og denne overskrides, er ICV-ADD Travel ikke længere bundet af tilbuddet.

2.5. Bekræftelse

Gruppen modtager umiddelbart efter bestilling en ordrebekræftelse, rejseplan og faktura, hvoraf det fremgår, hvad gruppen har bestilt og hvilke øvrige aftaler, der måtte være indgået. Aftalen er bindende for ICV-ADD travel, når gruppen har indbetalt rettidigt depositum. Indbetalingsfrister fremgår af ordrebekræftelsen til gruppelederen.

Ved indbetaling bekræfter gruppen/gruppeleder, at have sat sig ind i aftalegrundlag og accepteret gældende vilkår og betingelser. Fremsendelse af rejsedokumenter og anden vigtig korrespondance foregår på den mailadresse, som gruppelederen har brugt i forbindelse med aftalens indgåelse. Det er gruppeleders ansvar at oplyse ICV-ADD Travel om de nødvendige kontaktoplysninger der sikrer at ICV-ADD Travel kan kontakte gruppeleder både før og under rejsen.

Gruppeleder skal straks kontakte ICV-ADD Travel såfremt denne ikke modtager rejsedokumenter, som det er aftalt. Endvidere har denne pligt til at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og praktiske oplysninger og straks reagere såfremt oplysningerne ikke stemmer overens med det aftalte.

2.6. Rejseplan

Der skal tages forbehold for udefrakommende forhold, som ICV-ADD Travel ikke har indflydelse på, som kan påvirke rejseplanen f.eks. vejrforhold. Dette giver ikke ret til afbestilling af rejsen, medmindre gruppen ved bestillingen skriftligt har tilkendegivet, at programmet (booket af ICV-ADD Travel) er en forudsætning for turens gennemførsel. Det anbefales ikke at der planlægges aktiviteter på ankomstdagen, da forsinkelser kan forekomme. Aktiviteter på ankomstdagen er altid på gruppens risiko.

 

3. Afbestilling- og rejseforsikring

Ved afgivelse af tilbud oplyser ICV- ADD Travel om muligheden for eller forpligtelsen til at tegne forsikring, der dækker i forbindelse med evt. afbestilling af rejsen eller tilskadekomst/sygdom ol. på rejsen (Der henvises i den forbindelse til vilkårene for forsikringerne)

3.1. Rejseforsikring

Det er op til de rejsende selv at være tilstrækkeligt forsikringsdækket ifht. lægebehandling, tandlæge, sygehusophold, hjemtransport og evt. sygeledsagelse under rejsen. Det blå sygesikringskort har erstattet det gule, og det har betydet en væsentlig forringelse af dækningen. Dette gælder specielt i forbindelse med hjemtransport men også ved lægelig behandling og assistance på rejsen. Rejseforsikring er derfor vigtigere end nogensinde. Kontakt os for tegning og yderligere information.

3.2. Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikringen dækker den rejsendes tab, hvis denne bliver forhindret i at deltage i rejsen pga. fx akut opstået sygdom, alvorlig tilskadekomst eller dødsfald hos den rejsende selv eller dennes nærmeste. Forsikringen dækker endvidere, hvis rejsen ikke kan gennemføres pga. specielle omstændigheder som fx skilsmisse, ikke bestået eksamen, opsigelse eller nyt job – se forsikringsbetingelser for yderligere information.

Evt. afbestilling skal ske til ICV-ADD Travel senest 3 dage efter hændelsens indtræden – dog senest på afrejsedagen. Afbestillingsforsikringen koster 6% af rejsens totale pris, dog min. 76,- kr. pr. police. Hertil kommer en statsafgift på 1,1%. Beløbet skal betales sammen med depositum for at være gældende. De fuldstændige forsikringsbetingelser findes på www.gouda.dk.

 

4. Generelle pligter for den rejsende

Gruppen skal omhyggeligt kontrollere de papirer og dokumenter, som fremsendes. Her skal specielt bemærkes, at navn på flybillet og pas skal være identiske. I forbindelse med ændring af navne på flybilletten kan der opkræves et gebyr. Gebyret størrelse afhænger af flyselskabet og tidspunktet for ændringen. I visse tilfælde annulleres flybilletten automatisk såfremt hele billetten eller delstrækninger på udrejsen ikke benyttes. Kontakt ICV-ADD Travel for information. Det er desuden vigtigt, at gruppen møder rettidigt på de oplyste steder i rejsebeviset.

Derudover skal gruppen rette sig efter de anvisninger, som er gældende for besøgssted, indkvartering eller transportvirksomhed. Hvis ikke gruppen følger disse regler og betingelser, er det på gruppens eget ansvar.

4.1. Pas, visum, vaccination

Det er gruppens eget ansvar at sørge for de nødvendige dokumenter, såsom visa, vaccinationsbevis, Coronapas o.l., der måtte være for gennemførsel af rejsen. Derudover skal den rejsende være i besiddelse af pas med minimum 6 måneders gyldighed ved rejsens afslutning. Der tages udgangspunkt i danske statsborgere ved vores oplysninger om gældende krav til pas og visum.

ICV-ADD Travel oplyser endvidere om evt. sundhedsmæssige formaliteter som vaccinationer og andre forhold der måtte være, som er nødvendige for at rejsen gennemføres. Vi oplyser ligeledes om evt. anskaffelsestid for evt. visum samt regler for ind- og udrejse i det pågældende land. Der kan være specielle krav til visum og pas, for deltagere uden dansk statsborgerskab/dobbelt statsborgerskab.

Har den rejsende ikke dansk statsborgerskab/dobbelt statsborgerskab kan der være specielle krav til visum og pas. For at der gives korrekt vejledning, skal gruppelederen gøre ICV-ADD Travel opmærksom på, hvis deltagere ikke har dansk pas/dobbelt statsborgerskab. Det er derefter den rejsendes eget ansvar at undersøge gældende regler hos rejselandets ambassade. Se blandt andet www.um.dk eller Statens Serum Institut.

ICV-ADD Travel forbeholder sig ret til at udelukke enkeltdeltagere fra evt. fælles transportmiddel, såfremt disse forhold ikke er opfyldt. Der henvises til rejselandets ambassade for yderligere information.

4.2. Navne på rejsedokumenter

Den rejsende er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter, er identiske med det fulde navn, der fremgår af den rejsendes pas. I internationale reservationssystemer findes Æ, Ø, Å dog ikke, så det vil fremgå som hhv. AE, OE og AA.

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal den rejsende straks meddele dette til ICV-ADD Travel, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på den rejsendes forhold vil udgiften til korrektionen afholdes af denne. Er ændring ikke mulig, kan den rejsende ikke holde ICV-ADD Travel ansvarlig.

4.3. Rettidigt fremmøde

I rejseplanen er der angivet tidsfrister. Det er den rejsendes ansvar at møde rettidigt til disse. I tilfælde af at den rejsende ikke kan nå rettidigt frem til rejseydelsen, skal denne straks rette henvendelse til leverandøren og ICV-ADD Travel for at oplyse om forsinkelsen. Manglende henvendelse kan betyde, at reservationen ikke kan benyttes. Flybilletter skal som udgangspunkt benyttes i korrekt rækkefølge. Mange selskaber annullerer de resterende flystrækninger såfremt udrejsen ikke anvendes.

4.4. Check-in tider fly

Det er vigtigt at check-in er afsluttet i overensstemmelse med de i rejseplanen angivne tidsfrister. Check-in tider kan variere afhængig af flyselskab og lufthavn. Generelt bør den rejsende tjekke check-in tider og krav på flyselskabets hjemmeside. Det er den rejsendes eget ansvar, at møde rettidigt op til check-in. Trafikforhold og evt. lange køer ved pas- og sikkerhedskontrollen skal derfor tages højde for. Man kan med fordel checke ind online allerede hjemmefra eller anvende de automater, som findes i de fleste lufthavne.

I tilfælde af at den rejsende kan forudse, at denne ikke kan nå at afslutte check-in inden for de oplyste tider, er det den rejsendes ansvar at gøre opmærksom på sig selv i køen. Derudover skal den rejsende selv holde sig orienteret om afgangstider og steder i lufthavnen på skærmene. Terminal- og gateændringer er uden for ICV-ADD Travels kontrol.

4.5. Bevægelseshæmmede og/eller personer med behov for evt. assistance

ICV-ADD Travels tilbud tager udgangspunkt i, at man er selvhjulpen. Med dette menes, at man er almindeligt gående, kan komme ubesværet ind/ud af transportmidler, bære egen bagage samt klare trapper. Den rejsende kan før aftalens indgåelse anmode om mere præcise oplysninger om rejsens egnethed i forhold til den rejsendes behov. Dette kræver, at den rejsende giver ICV-ADD Travel alle relevante og nødvendige informationer.

Før køb af rejse har den rejsende pligt til at oplyse om evt. forhold, som kan/vil kræve særlig assistance eller hensyn for gennemførelse af rejsen. Det omhandler bl.a. sygdomsforhold, hvis man er dårligt gående, graviditet, nedsat syn, sidder i kørestol eller på anden vis er bevægelseshæmmet.

4.6. Ordensbestemmelser

Den rejsende skal rette sig efter de ordensbestemmelser der gælder for alle pakkerejsens underleverandører – fx hoteller, transportmidler og lufthavne. I tilfælde af grove eller gentagne tilfælde kan upassende opførsel føre til, at ICV-ADD Travel eller dennes repræsentanter kan bortvise en rejsende fra den videre deltagelse i rejsen. Det er den rejsendes eget ansvar at sørge for hjemrejse samt udgiften herved. Den rejsende har ikke ret til nogen form for tilbagebetaling ved bortvisning.

4.7. Bagage

Det er flyselskaberne der fastsætter, hvor meget bagage den rejsende må medbringe. Det kan derfor også variere på samme rejse, hor meget bagage der må medbringes, hvis der rejses med forskellige selskaber. Med visse billettyper er bagage ikke inkluderet, men skal tilkøbes. Derudover er det vigtigt at al bagage overholder de specifikke mål samt vægt. Håndbagage må ikke indeholde skarpe genstande. Vi bestræber os på at oplyse bagageinfo ved tilbud, men skulle man være i tvivl tilrådes det at finde den pågældende info på flyselskabets hjemmeside.

Væsker må medbringes i begrænset omfang og skal kunne fremvises i klar plastpose i sikkerhedskontrollen. I tilfælde af at den rejsende har mistet sin bagage eller bagagen er blevet beskadiget under en flyrejse, skal man, før bagageområdet forlades i lufthavnen, anmelde dette til flyselskabet eller dennes handlings agent, og der skal derefter udfyldes en såkaldt PIR-rapport (Property Irregularity Report). Det anbefales at man gemmer en kopi af rapporten som dokumentation. Forlader den rejsende bagageområdet uden en PIR-rapport, har man ikke mulighed for senere hen at gøre krav gældende over for flyselskab, handling agent eller ICV-ADD Travel. Har den rejsende en rejseforsikring kan man vælge at kontakte forsikringsselskabet, for evt. dækning af diverse udgifter. Det er den rejsendes ansvar at være forsikret i tilfælde af tyveri, bortkommet eller beskadiget bagage. Desuden påhviler det den enkelte rejsedeltage at sikre sin egen bagage ved evt. bus- eller togskifte.

4.8. Pandemi

Gruppen oplyses ved indgåelse af aftale om gældende indrejseregler. Det er dog den rejsendes ansvar til enhver tid at opfylde de nødvendige indrejsekrav der måtte være. Det er også den rejsendes ansvar at være i besiddelse af de påkrævede dokumenter.

I henhold til pandemi, eks. Covid-19, kan dette indebære vaccinationsbevis, PCR-test, Coronapas mv. ICV-ADD Travel kan ikke stilles til ansvar, hvis der efter aftalens indgåelse skulle blive indført særlige pandemi relaterede indrejsekrav før eller under rejsen. Den rejsende har i disse tilfælde ikke ret til at afbestille gebyrfrit eller hæve købet. Skulle rejsen ikke ønskes at gennemføres, er det de almindelig afbestillingsvilkår, der gør sig gældende.

4.9. Manglende efterlevelse

I tilfælde af at den rejsende ikke overholder bestemmelserne i afsnit 3, kan den rejsende ikke gøre krav på gældende hverken mod ICV-ADD Travel eller underleverandøren for de følgevirkninger, gener, mangler og tab, som den manglende efterlevelse af den rejsendes pligter medfører.

 

5. Ændring af den indgåede aftale

5.1. Overdragelse af rejse

Den rejsende har som udgangspunkt ret til at overdrage en rejse til en anden person. I dette tilfælde forbeholder ICV-ADD Travel sig retten til at opkræve et gebyr for håndtering af overdragelsen. Ønsket om overdragelse fra den rejsende skal gives på varigt medium/skrift. I henhold til underleverandørens vilkår, kan muligheden for overdragelse helt eller delvist begrænses. Dette er blandt andet grundet gebyrer forbundet med fx navneændring af flybilletter. Nogle flybilletter kan desuden ikke ændres eller refunderes (nonrefundable). I ordrebekræftelsen vil det fremgå, såfremt rejseydelserne er købt på disse vilkår. Derfor vil det i disse tilfælde være nødvendigt med en afbestilling for derefter bestilling af ny rejse til en ny person.

5.2. Prisændringer

  • Der tages forbehold for prisændringer efter aftalens indgåelse, der skyldes:
  • at gruppens antal ændrer sig
  • at ikke bekræftede ydelser ikke kan gennemføres
  • ændrede transport- og brændstofpriser
  • nye skatter, afgifter eller gebyrer pålagt af 3. mand
  • ændrede valutakurser

Bemærk, at den valutakurs, som er anvendt til beregning af den aftalte pris, ikke nødvendigvis er den gældende kurs på datoen for bekræftelsen. Bemærk, at ydelser i andre lande ikke nødvendigvis er i landets valuta. I tilfælde af prisændringer informerer ICV-ADD Travel hurtigst muligt gruppen. ICV-ADD Travel er ikke berettiget til at ændre prisen, når restbeløbet er indbetalt, medmindre prisændringen skyldes gruppens egne forhold. Prisændringer afledt af ovenstående berettiger ikke gruppen til at afbestille rejsen.

5.3. Den rejsendes ændring af pakkerejsen

I tilfælde af at gruppelederen ønsker at ændre rejsen skal denne kontakte ICV-ADD Travel hurtigst muligt. Rejsearrangøren er ikke forpligtet til at foretage de ønskede ændringer, og de rejsende skal afholde de evt. ekstraudgifter, som ændringerne vil medføre. Ønskes der ændringer, som ikke kan opfyldes ud fra den eksisterende aftale, vil denne ændring – ved fastholdelse af ønsket om ændring af rejsen – anses som en afbestilling og bestilling af ny rejse.

5.4. Rejsearrangørens ændringer af pakkerejsen

5.4.1. Uvæsentlige ændringer

Rejsearrangøren er inden rejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer af rejsen uden gruppeleders samtykke. I disse tilfælde oplyses gruppelederen altid herom. Den rejsende er forpligtet til at acceptere ændringerne, hvis ICV-ADD Travel inden pakkerejsens påbegyndelse, og uden unødig forsinkelse, klart og tydeligt har oplyst den rejsende om de pågældende ændringer.

5.4.2. Væsentlige ændringer

Skulle der inden rejsens påbegyndelse opstå væsentlige ændringer med rejsen, skal ICV-ADD Travel også straks informere gruppelederen herom. Er der tale om væsentlige ændringer har de rejsende følgende rettigheder:

  • hæve aftalen og få refunderet det indbetalte beløb
  • rejsearrangøren tilbyder erstatningsrejse hvis muligt
  • rejsearrangøren fastsætter i sin henvendelse en frist for, hvornår den rejsende senest skal godkende/afvise ændringen. Overskridelse af fristen indebærer at den rejsende anses for at have accepteret ændringen.

 

6. Opsigelse af aftalen

Ved køb af pakkerejser gælder ingen fortrydelsesret. Dette jf. forbrugeraftaleloven, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

6.1. Afbestilling af hele gruppen

I tilfælde af at hele gruppen afbestiller sin rejse mere end 90 dage før afrejse, er depositum fortabt. Finder afbestillingen sted mindre end 90 og mere end 60 dage før afrejse, forbeholder ICV-ADD Travel sig ret til at tilbageholde depositum samt 50% af rejsens pris plus evt. tilkøb. Ved afbestilling mindre end 60 dage før afrejse fortabes den samlede pris.

Andre afbestillingsregler kan være gældende på nogle rejsemål. Dette betyder, at gruppen kan blive opkrævet beløb udover ovenstående. I ordrebekræftelsen fremgår dette tydeligt.

6.2. Afbestilling af enkeltpersoner

Afbestilling af enkeltpersoner kan ske efter nedenstående standard afbestillingsvilkår. Ved afbestilling mere end 45 dage før afrejse er depositum fortabt. Ved afbestilling mindre end 46 dage men mere end 30 dage før afrejse er ud over depositum også 50% af rejsens samlede pris fortabt. Ved afbestilling mindre end 31 dage før afrejse er rejsens totale pris fortabt.

Udover de ovenstående regler, gøres der her opmærksom på, at der på visse rejser også vil være prisændringer for de øvrige deltagere, såfremt én eller flere af gruppens deltagere frameldes (se i øvrigt afsnit om afbestillingsforsikring).

6.3. Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.

Den rejsende kan uden gebyr afbestille en pakkerejse inden dennes begyndelse hvis der på et rejsemål skulle indtræffe uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som i væsentlig grad vil berøre leveringen af pakkerejsen.

Retten til gebyrfri afmelding forudsætter omstændigheder på rejsemålet der fra en objektiv vurdering gør det umuligt at rejse sikkert til rejsemålet. Fx vurderet på baggrund af www.um.dk eller www.ssi.dk. Gebyrfri afbestillingsret gælder ikke, hvis kunden ved aftaleindgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed – eller begivenheden er almindeligt kendt. Der kan gøres undtagelser til dette.

6.4. Rejsearrangørens opsigelse

I tilfælde af, at rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen grundet uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, har denne ret til at opsige aftalen om pakkerejse. Rejsearrangøren er forpligte til straks og inden pakkerejsens begyndelse at informere om dette. I disse situationer får den rejsende det indbetalte beløb refunderet. Den rejsende har ikke krav på erstatning i sådanne situationer.

 

7. Øvrige bestemmelser

7.1. Mangler og reklamation

ICV-ADD Travel er ansvarlig for at de i bekræftelsen/fakturaen indgåede aftaler overholdes samt at yde den rejsende bistand i tilfælde af udfordringer. Opstår der mangler undervejs eller på rejsemålet, skal gruppen straks underrette ICV-ADD Travel eller dennes repræsentant, således at ICV-ADD Travel får mulighed for at afhjælpe manglen inden for rimelig tid.

Såfremt ICV-ADD Travels repræsentant ikke kan afhjælpe en mangel tilfredsstillende, så skal ICV-ADD Travel straks kontaktes. Sker der afhjælpning af manglen inden rimelig tid, har gruppen som udgangspunkt ikke krav på erstatning. Såfremt en mangel først meddeles ICV-ADD Travel efter hjemkomst, kan det have betydning for den rejsendes ret til at påberåbe manglen og at opnå kompensation.

Krav om erstatning fordrer, at gruppen har skriftlig dokumentation for, at der er gjort opmærksom på mangler hos hotel, transportør eller ICV-ADD Travel´ medarbejder. En evt. reklamation og fremsættelse af krav pga. uafhjulpne mangler skal være ICV-ADD Travel i hænde inden rimelig tid efter hjemkomsten. I modsat fald fortabes retten til at gøre indsigelser og at rejse krav mod rejsearrangøren. Evt. klager skal sendes til info@icv-addtravel.dk eller ICV-ADD Travel, Stadionvej 17, 9760 Vrå.

7.2. Værneting og Lovvalg

Hvis ICV-ADD Travel og gruppen ikke kan opnå enighed omkring evt. erstatning, kan gruppen indgive klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kongens Lyngby. Se mere på www.pakkerejseankenaevnet.dk. Tvister der ikke kan løses mellem parterne eller via Pakkerejse-Ankenævnet skal anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom konventionen af 1980.

7.3. Ændrede rejsetider – flyrejser

Rejseankenævnet har udarbejdet vejledende retningslinjer, som ICV-ADD Travel naturligvis følger. Den væsentligste regel er, at man ved forsinkelse eller tidsændringer under 6 timer, ikke er berettiget til kompensation. Der ydes normalt ikke kompensation for forsinkelser på hjemrejsen, da der ikke mistes tid på rejsemålet.

7.4. Begrænsninger i rejsearrangørens erstatningsansvar

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montrealkonventionerne, EU-forordning 889/2002 og 261/2004 samt luftfartsloven. ICV-ADD Travels ansvar for person- og tingskade er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i de internationale konventioner, som bl.a. international flytransport – begrænset i henhold til Warszawa- og Montrealkonventionerne (luftfart), Athenkonventionen og EU-forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU-forordningen 1371/2007 (jernbaneforordning). ICV-ADD Travel` erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som er gældende for de transportører der er direkte ansvarlige for transporten. Såkaldte værdigenstande erstattes ikke efter reglerne.

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, begrænser rejsearrangøren sit ansvar til maksimalt 3 gange pakkerejsens pris.

7.5. Modregning ved udbetaling af kompensation og/eller erstatning

Ved fremsendelsen af sin reklamation til ICV-ADD Travel, skal den rejsende oplyse, om den rejsende også har søgt kompensation eller erstatning fra transportør på baggrund af EU-fordringerne om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner der også regulerer dette forhold. Såfremt den rejsende har modtaget kompensation og/eller erstatning fra transportøren har rejsearrangøren pligt til at modregne kompensation og/eller erstatning efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer i den kompensation og/ eller erstatning, som den rejsende har modtaget fra transportøren.

7.6. Rejsegarantifonden

Rejsearrangøren har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af de rejsendes betaling i Danmark hos: Rejsegarantifonden, Haldor Topsøes Allé, 1 2800 Kongens Lyngby. ICV-ADD Travel ved Idrætscenter Vendsyssels reg. nummer: 3391

7.7. Glemte sager

Der forbeholdes ret til at opkræve et ekspeditionsgebyr på kr. 100,- pr. stk. + porto.

ICV Add travel

Hvis du vil vide mere så kontakt os på telefon: +45 31 99 99 00 eller send en mail til info@icv-addtravel.dk